Có 1 kết quả:

bù kě kāi jiāo

1/1

Từ điển Trung-Anh

to be awfully (busy etc)