Có 1 kết quả:

bù kě huò quē

1/1

bù kě huò quē

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) necessary
(2) must have