Có 1 kết quả:

bù kě wǎn huí

1/1

bù kě wǎn huí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

irreversible