Có 1 kết quả:

bù kě chè xiāo xìn yòng zhèng

1/1

Từ điển Trung-Anh

irrevocable letter of credit