Có 1 kết quả:

bù kě shǔ míng cí

1/1

Từ điển Trung-Anh

uncountable noun (in grammar of European languages)