Có 1 kết quả:

bù kě lǐ yù

1/1

bù kě lǐ yù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to be impervious to reason (idiom)
(2) unreasonable