Có 1 kết quả:

bù kě mó miè

1/1

Từ điển Trung-Anh

indelible