Có 1 kết quả:

bù kě shèng shǔ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) countless
(2) innumerable