Có 1 kết quả:

bù kě shèng yán

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) inexpressible (idiom)
(2) beyond description