Có 1 kết quả:

bù kě néng

1/1

bù kě néng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) impossible
(2) cannot
(3) not able