Có 1 kết quả:

bù kě yán yù

1/1

bù kě yán yù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

inexpressible (idiom)