Có 1 kết quả:

bù kě tōng yuē

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) having no common measure
(2) incommensurable
(3) incommensurate