Có 1 kết quả:

bù chì tiān yuān

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) no less than from heaven to the abyss (idiom); differing widely
(2) worlds apart
(3) the gap couldn't be bigger