Có 1 kết quả:

bù yuán tōng

1/1

bù yuán tōng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) inflexible
(2) unaccommodating

Một số bài thơ có sử dụng