Có 1 kết quả:

bù zài le

1/1

bù zài le

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to be dead
(2) to have passed away