Có 1 kết quả:

bù zài qí wèi bù mòu qí zhèng ㄅㄨˋ ㄗㄞˋ ㄑㄧˊ ㄨㄟˋ ㄅㄨˋ ㄇㄡˋ ㄑㄧˊ ㄓㄥˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

don't meddle in affairs that are not part of your position (Confucius)