Có 1 kết quả:

bù jūn

1/1

bù jūn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) uneven
(2) distributed unevenly

Một số bài thơ có sử dụng