Có 1 kết quả:

bù wài lù

1/1

bù wài lù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) not exposed
(2) concealed from view