Có 1 kết quả:

bù gòu

1/1

bù gòu

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

không đủ

Từ điển Trung-Anh

(1) not enough
(2) insufficient
(3) inadequate