Có 1 kết quả:

bù shī shí jī

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to seize the opportune moment
(2) to lose no time