Có 1 kết quả:

bù hǎo yì si

1/1

bù hǎo yì si

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to feel embarrassed
(2) to find it embarrassing
(3) to be sorry (for inconveniencing sb)