Có 1 kết quả:

bù ān qí shì

1/1

bù ān qí shì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to be discontented with one's home
(2) to have adulterous relations after marriage (of women) (idiom)