Có 1 kết quả:

bù wán quán guī nà tuī lǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

inference by incomplete induction