Có 1 kết quả:

bù wán měi

1/1

bù wán měi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) defective
(2) imperfect