Có 1 kết quả:

bù dìng yuán

1/1

bù dìng yuán

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

indeterminate element (math.), often denoted by x