Có 1 kết quả:

bù dìng guàn cí

1/1

Từ điển Trung-Anh

indefinite article (e.g. English a, an)