Có 1 kết quả:

bù dìng shì

1/1

bù dìng shì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

infinitive (grammar)