Có 1 kết quả:

bù dìng fāng chéng

1/1

bù dìng fāng chéng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(math.) indeterminate equation