Có 1 kết quả:

bù dìng qī

1/1

bù dìng qī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) non-scheduled
(2) irregularly