Có 1 kết quả:

bù duì jìn

1/1

bù duì jìn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) not in good condition
(2) wrong
(3) fishy