Có 1 kết quả:

bù duì jìnr ㄅㄨˋ ㄉㄨㄟˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

erhua variant of 不對勁|不对劲[bu4 dui4 jin4]