Có 1 kết quả:

bù duì chèn

1/1

bù duì chèn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) unsymmetrical
(2) asymmetric