Có 1 kết quả:

bù duì tóu

1/1

bù duì tóu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) fishy
(2) not right
(3) amiss