Có 2 kết quả:

bù chābù chà

1/2

bù chā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to not lack

Một số bài thơ có sử dụng

bù chà

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) not bad
(2) OK

Một số bài thơ có sử dụng