Có 1 kết quả:

bù dài diàn

1/1

bù dài diàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) uncharged
(2) electrically neutral