Có 1 kết quả:

bù gān shè

1/1

bù gān shè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) noninterference
(2) nonintervention