Có 1 kết quả:

bù dé ér zhī

1/1

bù dé ér zhī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) unknown
(2) unable to find out