Có 1 kết quả:

bù dé yào lǐng

1/1

Từ điển Trung-Anh

to fail to grasp the main points