Có 1 kết quả:

bù pà shén yī yàng de duì shǒu , jiù pà zhū yī yàng de duì yǒu

1/1

Từ điển Trung-Anh

a boneheaded teammate can do you more harm than the most formidable opponent (idiom)