Có 1 kết quả:

bù xī xuè běn

1/1

bù xī xuè běn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to spare no effort
(2) to devote all one's energies