Có 1 kết quả:

bù xiè dài

1/1

bù xiè dài

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) untiring
(2) without slacking