Có 1 kết quả:

bù chéng shú

1/1

bù chéng shú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) unripe
(2) immature