Có 1 kết quả:

bù dǎ bù chéng qì

1/1

bù dǎ bù chéng qì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

spare the rod and spoil the child (idiom)