Có 1 kết quả:

bù dǎ jǐn

1/1

bù dǎ jǐn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) unimportant
(2) not serious
(3) it doesn't matter
(4) never mind