Có 1 kết quả:

bù gǎn dāng

1/1

bù gǎn dāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. I dare not (accept the honor); fig. I don't deserve your praise
(2) you flatter me