Có 1 kết quả:

bù gǎn yuè Léi chí yī bù

1/1

Từ điển Trung-Anh

dare not go one step beyond the prescribed limit