Có 1 kết quả:

bù míng shì lǐ

1/1

bù míng shì lǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

not understanding things (idiom); devoid of sense