Có 1 kết quả:

bù míng jué lì

1/1

Từ điển Trung-Anh

although I don't understand it, it seems pretty awesome (Internet slang)