Có 1 kết quả:

bù shì yuān jiā bù jù tóu ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄩㄢ ㄐㄧㄚ ㄅㄨˋ ㄐㄩˋ ㄊㄡˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) destiny will make enemies meet (idiom)
(2) (often said about lovers who have a disagreement)