Có 1 kết quả:

bù shí zhī xū

1/1

Từ điển Trung-Anh

a possible period of want or need

Một số bài thơ có sử dụng